Schutzgebietsausweisung NSG "Fauler See - Barssee"